REGULAMIN SZKOŁY

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow  jest szkołą sobotnią, uzupełniającą. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. Celem i zadaniem Polskiej Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Pragniemy utrzymać i pogłębiać świadomość narodową wśród polskich dzieci i młodzieży poprzez szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim. Zatem naszym priorytetem jest uczenie naszych wychowanków poprawnej polszczyzny, historii, geografii i kultury Polski. Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków oraz którzy z zaangażowaniem będą uczestniczyć w integracji Polaków ze społeczeństwem Wielkiej Brytanii.

Uczniowie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad regulaminu:

I. ZAPISY

1. Zapisów nowych uczniów dokonuje Zarząd Szkoły.

2. W związku z ograniczoną ilością miejsc w szkole pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin, dla których nasza szkoła jest najbliższą polską szkołą.

3. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA, zawierający informacje o dziecku oraz dane kontaktowe rodziców oraz uiscić opłatę tzw.wpisowego. Podczas zapisu rodzice informowani są o regulaminie szkoły, który zobowiazani są zaakceptować i przestrzegać.

II. OPŁATY

1. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wyznaczonym terminie według obowiązujących w danym roku szkolnym zasad.

2. Rodzice zobowiązani są do wpłaty kwoty czesnego (w całości bądź w ratach) w ustalonym terminie bez względu na nieobecności ucznia. W przypadku rezygnacji rodzic zobowiązany jest wcześniej zgłosić i uzasadnić rezygnację oraz dokonać płatności wyliczonej przez Dyrekcję  za zajęcia lekcyjne do momentu zgłoszenia rezygnacji i wypisu ze szkoły. Jeżeli nastąpiła nadpłata pieniądze zostaną zwrócone na konto podane przez rodzica, opiekuna prawnego.

3. Za wpłatę po terminie ustalonym przez Dyrekcję będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £10.

4. W przypadku braku płatności Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie prawo do zawieszenia dziecka w czynnościach ucznia lub skreślenia z listy uczniów.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW:

1. Zapoznanie się z zasadami Regulaminu Szkoły.

2. Dokonywanie opłat za szkołę w wyznaczonych terminach bez względu na nieobecności ucznia (patrz paragraf II punkt 2).

3. Pomoc dziecku w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych i utrzymywaniu wysokiej frekwencji.

4. Punktualne przywożenie na zajęcia i odbieranie dziecka. Za notoryczne spóźnienia Dyrekcja może nałozyć na rodzica karę w wysokości £5 za każde 15 minut spóźnienia.

5. Usprawiedliwienie nieobecności.

6. Obecność na zebraniach klasowych i szkolnych.

7. Niezwłoczne przekazanie informacji o zmianie adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka do Dyrekcji lub Data Protection Officer lub Child Protection Officer.

8. Każdy rodzic automatycznie zostaje członiem Koła Rodziców. Od rodzica oczekuje się współpracy ze szkołą i pomocy w realizacji projektów podjętych przez Zarząd Szkoły, Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców.

9. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia dokonane przez dziecko na terenie szkoły.

10. Zapoznawanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

11. Odpowiednie zachowanie na terenie szkoły. Do budynku szkoły wejść mogą tylko upoważnione osoby. Każda obecność osób trzecich w budynku szkoły musi zostać zgłoszona.

IV. OBOWIĄZKI UCZNIA:

Uczeń powinien:

 • Zapoznać się z Regulaminem Szkoły i stosować się do jego zasad;
 • Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia lekcyjne;
 • Przestrzegać poleceń pracowników szkoły;
 • Zachować szacunek dla pracowników szkoły i swoich kolegów;
 • Szanować książki i pomoce szkolne, które są własnością szkoły;
 • Korzystać ze sprzętu szkolnego tylko pod nadzorem nauczyciela;
 • Szanować mienie szkolne. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców lub opiekunów. Jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców;
 • Zachować schludny wygląd.

Uczniom zabrania się:

 • Używać telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w czasie zajęć lekcyjnych. W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji, nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania. Rodzice mogą odebrać wyżej wymieniony sprzęt po zajęciach u wychowawcy klasy.
 • Opuszczać samowolnie terenu szkoły w godzinach szkolnych;
 • Przebywać podczas przerw w klasach lub na korytarzach szkolnych bez nadzoru nauczyciela;
 • Pić i spożywać posiłków w czasie zajęć lekcyjnych.

V. TEREN SZKOLNY

1. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

2. Rodzicom ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie wolno przebywać w budynku szkolnym bez wcześniejszego zgłoszenia swojej obecności do osoby dyżurujacej.

3. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

4. Nie wolno żuć gumy na terenie szkoły.

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu lub posiadania bądź używania nielegalnych używek na terenie szkoły. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni białej.

VI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Wychowawcy klasy lub bezpośrednio do Dyrekcji. Wszystkie wnioski rozpatrywane zostaną przez Zarząd Szkoły, a wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o rozwiązaniu problemu.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci nie będzie tolerowane. Rażące łamanie zasad Regulaminu Szkoły może spowodować zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę trymestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia lub skreślenie z listy uczniów. O każdym przestępstwie niezwłocznie zostanie powiadomiona policja.